Hackaday

Syndicate content Hackaday
Fresh hacks every day
ถูกปรับปรุง 5 hours 1 นาที ก่อน

HexDrake — A Low Cost 2-DOF Hexapod

5 hours 6 minก่อน

[David's] been making robots since he was 16. After conquering the basics, he wanted to build something a bit more interesting than a simple wheeled-robot — he wanted to buy a hexapod but they were too expensive — so he decided to design his own low-cost version!

It’s made out of hand-cut wood, SG90 servos, an Arduino and a 16-channel servo controller. A 2.4GHz remote control sends commands to the Arduino which then communicates to the USC servo controller, allowing for intricate control of the 14 servos that make up the HexDrake.

He’s also added a few LED arrays for the eyes of his robot, which in the future will be animated to give expression to his little hexapod.

It’s an extremely well built little bot, and [David's] made a very in-depth Instructable for anyone who would like to follow in his footsteps. Stick around after the break to see it scurry around!

For something a bit scarier and bigger, check out this 16lb beast of a Hexapod! No where near low-cost though…


Filed under: Arduino Hacks, robots hacks

Building EL Displays On A PCB

8 hours 6 minก่อน

Elecrolumiscent displays have seen a huge swing in popularity recently, but only in limited forms like EL wire or flat EL panels. You can, of course, cut and bend these wires and panels to suit any purpose, but custom shaped EL displays are just the bee’s knees. They’re not hard to fabricate, either: with cheap custom PCBs, all it takes to make custom EL panels is just a few chemicals.

[Nick]‘s method of fabricating custom EL displays uses an exposed copper layer on a PCB you’d pick up from OSHpark or any of the random board houses in China. The process consists of designing a display – be it a few letters, pixels, or a seven-segment arrangement. The display ‘stack’ is a layer of painted-on dialectric, a phospor, and finally a translucent conductive ink that connects the display segments to ground. It looks like an extremely easy process, and from the pictures it looks like [Nick] is making some EL displays of reasonable quality.

[Nick]‘s work was inspired by the grand poobah of homebrew electrolumiscent displays, [Jeri Ellsworth], who managed to make a similar EL pixel on a PCB. [Nick]‘s display looks great, though, and with a little work some custom segment displays should be very possible.


Filed under: chemistry hacks

Sphere Morphing Hexabot Takes On The Wilderness

11 hours 6 minก่อน

[Zenta's] sphere morphing hexabot, the MorpHex, continues to impress us. He’s just released a video showing it off — by having it roll down a hill!

We’ve been following the MorpHex since 2011, and it really is an amazing project — especially when it started to roll around on its own! In this latest update, [Zenta] was trying to get a good outdoor test video, as he’s never seen a hexapod robot roll down a hill. The video (and rolling) goes smoothly until about 3 minutes 36 seconds in, when the MorpHex experiences a catastrophic inner body servo failure!

Surprisingly, it didn’t fail during its tumble down the hill, but when it was just walking around afterwards. [Zenta] attributes it to a poor quality servo and had bad feelings about it breaking previously. Not fixing it earlier resulted in having to spend 10 hours of his Easter holiday taking Morphex apart and repairing it! Just goes to show… don’t wait until it’s too late to fix something!

And the clip of when the inner body servo fails:

[Thanks Joel!]


Filed under: robots hacks

Sphere Morphing Hexabot Takes On The Wilderness

11 hours 6 minก่อน

[Zenta's] sphere morphing hexabot, the MorpHex, continues to impress us. He’s just released a video showing it off — by having it roll down a hill!

We’ve been following the MorpHex since 2011, and it really is an amazing project — especially when it started to roll around on its own! In this latest update, [Zenta] was trying to get a good outdoor test video, as he’s never seen a hexapod robot roll down a hill. The video (and rolling) goes smoothly until about 3 minutes 36 seconds in, when the MorpHex experiences a catastrophic inner body servo failure!

Surprisingly, it didn’t fail during its tumble down the hill, but when it was just walking around afterwards. [Zenta] attributes it to a poor quality servo and had bad feelings about it breaking previously. Not fixing it earlier resulted in having to spend 10 hours of his Easter holiday taking Morphex apart and repairing it! Just goes to show… don’t wait until it’s too late to fix something!

And the clip of when the inner body servo fails:

[Thanks Joel!]


Filed under: robots hacks

Simple Hack Creates an Inverted Watch Display

14 hours 6 minก่อน

Sometimes the you have to bust out the wayback machine to find a good hack. Back in 2008, [Brian] performed this awesome negative display hack on his classic Casio G-Shock watch. The G-Shock, like most digital watches, uses a twisted nematic LCD. All Liquid Crystal Displays are made up of a layer cake of polarizers, glass, and liquid crystal. In non touchscreen displays, the top layer is a sheet of polarizing film glued down with an optical quality adhesive.

[Brian] disassembled his watch to reveal the LCD panel. Removing the glued down polarizing film can be a difficult task. Pull too hard and the thin glass layers will crack, rendering the display useless. After some patient work with an X-acto knife [Brian] was able to remove the film.

Much like the privacy monitor hack, the naked watch appeared to be off. Holding a sheet of linear polarizing film between the watch and the viewer reveals the time. If the film is rotated 90 degrees, the entire screen is color inverted. [Brian] liked the aesthetics of the inverted screen, so he glued down his polarizing film in the offset position. After reassembly, [Brian's] “customized” watch was ready to wear.

[Via Hacker News]


Filed under: wearable hacks

Simple Hack Creates an Inverted Watch Display

14 hours 6 minก่อน

Sometimes the you have to bust out the wayback machine to find a good hack. Back in 2008, [Brian] performed this awesome negative display hack on his classic Casio G-Shock watch. The G-Shock, like most digital watches, uses a twisted nematic LCD. All Liquid Crystal Displays are made up of a layer cake of polarizers, glass, and liquid crystal. In non touchscreen displays, the top layer is a sheet of polarizing film glued down with an optical quality adhesive.

[Brian] disassembled his watch to reveal the LCD panel. Removing the glued down polarizing film can be a difficult task. Pull too hard and the thin glass layers will crack, rendering the display useless. After some patient work with an X-acto knife [Brian] was able to remove the film.

Much like the privacy monitor hack, the naked watch appeared to be off. Holding a sheet of linear polarizing film between the watch and the viewer reveals the time. If the film is rotated 90 degrees, the entire screen is color inverted. [Brian] liked the aesthetics of the inverted screen, so he glued down his polarizing film in the offset position. After reassembly, [Brian's] “customized” watch was ready to wear.

[Via Hacker News]


Filed under: wearable hacks

Measuring Light With ChipKIT

พฤ, 04/24/2014 - 21:01

How does one go about measuring the amount of light in a given area? With a Light Meter of course! Maintaining proper lighting levels can be very important in places like schools, hospitals and even your own workbench.

[Raj] over at Embedded Labs has put together an excellent tutorial on how to construct your very own light meter based upon the chipKIT platform. The chipKIT Uno32 is similar to Arduino, but boasts a much more powerful PIC32MX320F128 microcontroller.  We’ve seen projects that feature the chipKIT Uno (pdf warning) here before. From playing pong to hosting several temperature sensors, it’s certainly a versatile platform.

The light meter uses an I/O shield and communicates to a BH1750FVI digital light sensor via I2C. The firmware divides the raw data coming off the sensor by a constant, and displays the light intensity data on an OLED display in Lux, foot-candles, and Watts/m^2 units. Be sure to check out the tutorial for full schematics and source.


Filed under: Microcontrollers, misc hacks

Sci-Fi Contest Roundup: Star Trek

พฤ, 04/24/2014 - 18:01

Ah yes, how could we miss Star Trek? To be honest, we’re surprised there aren’t more entries of Star Trek related projects in our Sci-Fi Contest!

Star Fleet Communicator Badge

There’s actually no info on this project yet, but we have to admit — it’s a pretty cool (albeit nerdy) concept. They want to fit a Bluetooth headset with a loudspeaker into a Star Fleet Communicator Badge, activated by tapping on it gently.

Just don’t wear a red shirt with it…

 

 

 

 

 

 

Star Trek: The Mirror Universe Pinball Machine

This ones a really cool hack. A team of four have taken a 1978 Bally Star Trek Pinball machine, and converted it into a Star Trek  Mirror Universe Pinball machine based on the TOS episode Mirror, Mirror where Kirk and his crew are transported to a parallel (mirrored) universe!

Notable features include the custom CNC machined table with custom artwork, a Nixie tube score board, and that they’ve made the design open source! Minus copyrighted artwork of course…

 

JJ Tricorder

The JJ Tricorder, named after its team [Julia] and [Jaromir] is planned out to look just like the SR-580 type Tricorder – except its going to be backed with 21st century technology.

The main goal of the project is to have it be able to detect and analyse electromagnetic, geographic and environmental parameters. There’s lots of inspiration for it, like the now-open-source Berkeley Tricorder or the Tricorder Project itself!

 

 

 

Still haven’t entered the contest? Don’t worry – there’s still time for you to put an awesome Sci-Fi project together to win some crazy cool prizes! It just needs to be done and documented by April 29, 2014!


Filed under: contests

DIY Multimeter, Arduino Sold Seperately

พฤ, 04/24/2014 - 15:01

You can’t argue that Arduinos are extremely popular with the maker/hacker community. Some would say that there is certainly no shortage of projects to make using them. [Milen] thought otherwise and felt it was time to create an Arduino-based multimeter.

At the heart of this project  is a common Arduino Uno. The additional parts were kept to a minimum in order to keep down the overall cost and project complexity. The finished product can measure voltage from 0-100v, amperage up to 500mA and resistance between 0-250 kohm. If you need to check for continuity, it can do that too.

All of the parts required to make the multimeter fit on a shield that plugs directly into the Arduino. Banana plugs allow for attaching test leads. The measurement values are displayed on an LCD screen and/or (if connected) to the Arduino IDE Serial Monitor. If only using the serial monitor, the LCD screen can be omitted to save a few bucks.

If you would like to build one for yourself, the above link has detailed instructions, schematics and a bill of material. The best bang-for-the-buck multimeter available is still the Harbor Freight Special that you can usually get for free with purchase.

[Thanks Karl]


Filed under: Arduino Hacks

Super Shoes Lead The Way

พฤ, 04/24/2014 - 12:00

Many of us spend so much time looking down at our phones that we miss the world all around us. [Dhairya] hopes to change that with Super Shoes, a pair of enhanced insoles that let your toes do the navigating while you enjoy the sights. Each insole has a Bluetooth radio and a microcontroller. Three coin cell vibrator motors act as an output device under the small toes, while a capacitive touch pad under the big toe handles input. Careful positioning of the electronics keeps the foam insoles flexible.

Using the shoes is as simple as walking around. Say you needed walking directions. You would set the destination on your smartphone. The shoes would then tie in to your smartphone’s GPS and maps application. From there, it’s simply a matter of following your toes. If the toes on your left foot vibrate, turn left. Vibration on the right foot indicates a right turn. When your destination is at hand, both feet will vibrate rapidly to celebrate.

[Dhairya] envisions a cloud service called ShoeCentral which will store a database of the user’s likes and dislikes. Based upon this data, ShoeCentral will guide the user to new restaurants or places they may like. All of this and hands free? Where do we sign up?


Filed under: wearable hacks

Digispark Pro, The Bigger Smaller Dev Board

พฤ, 04/24/2014 - 09:00

There has recently been a huge influx of extremely small dev board based on the ATtiny85. This small 8-pin microcontroller is able to run most Arduino sketches,  and the small size and low price of these dev boards means they have been extremely popular. The Digispark was among the first of these small boards, and now the creator is releasing a newer, bigger version dubbed the Digispark Pro.

The new board isn’t based on the ‘tiny85, but rather the ATtiny167. This larger, 20-pin chip adds 10 more I/O pins, and a real hardware SPI interface, but the best features come with the Digispark Pro package. There’s real USB programming, device emulation, and serial over USB this time, and the ability to use the Arduino serial monitor, something not found in the original Digispark.

There are also a few more shields this time around, with WiFi and Bluetooth shields available as additional rewards. Without the shields, the Digi Pro is cheap, and only $2 more per board than the original Digispark.

 


Filed under: ATtiny Hacks, Crowd Funding

Black Mirror, Black Hole: Kill Your Television

พฤ, 04/24/2014 - 06:00

Would you believe that some people think the internet is a time waster? Well, not at this particular address of course, but we can think of some other sites that are absolute rabbit holes without so much as a rousing game of croquet at the bottom. If you need help achieving what Tim Ferriss dubbed a Low Information Diet, there are browser extensions that will block your access to sites that keep you from getting things done. [Ivan's girlfriend] has taken this time management tack seriously and even created a simple web page that states “Don’t Waste Your Time!” that will show if she tries to get to Facebook.

There’s one small problem with all this, and it’s been around for a long time. [Ivan's girlfriend] still watches TV. Out of love and respect for her goals, he decided to prank her by blocking her TV viewing. In a delightful twist, the TV will display her own web page to her after 30 seconds.

They have digital and analog TVs, so he had to set up both in order to cover his bases. The digital TV is a monitor fed from a set-top box with HDMI out. As the STB can only be controlled via IR remote, [Ivan] used an HDMI switch to change from the STB input to a Raspi that will display the reprimanding web page and play Pink Floyd’s “Time“.

The analog TV took  slightly more doing. He put a Raspi on the AV input, but connected it from the inside so nothing looked suspicious. The Raspi checks the TV status every second and switches to the Pi once the TV is on. Same deal: judgmental web page, Pink Floyd. The beauty part is that both of [Ivan]‘s setups also record her reaction; the digital TV uses a dash camera and the analog  uses an Android phone. Check out [Ivan]‘s tour of the analog TV Pi after the break.

If you or [Ivan's girlfriend] need even more time management help, there’s always the roll-your-own-Pomodoro timer.

 


Filed under: Raspberry Pi

Micro-Robots Are Scary Awesome

พฤ, 04/24/2014 - 03:00

A team of scientists at SRI international are creating real-life replicators from Star Gate SG1 — micro-robots capable of smart (and scary!) manufacturing. Thousands working in parallel will be able to achieve tasks previously unheard of, in a completely compact and integrated system.

These tiny ant-like robot systems are magnetically controlled and can use tools, move at incredible speeds, and swarm over surfaces. SRI’s vision was “to have an army of ants under your control”. It’s actually been an ongoing project since the 1990′s — but a recent undisclosed chunk of funding from DARPA has helped accelerate the project — giving it a new title of the MicroFactory for Macro Products project.

You have to see the video to believe it. Potential applications for these tiny swarm-bots include precise pick & place manufacturing, micro bio-technology, electronics manufacturing, and even rapid prototyping of high quality parts.

We get shivers just watching them slide around effortlessly on almost any surface.

[Thanks Matthew!]


Filed under: robots hacks

Video: Getting Your Feet Wet with Programmable System On Chip

พฤ, 04/24/2014 - 00:01

 

Ever since I received my PSOC 4 Pioneer kit from Cypress I have wanted to play with this little mixed-signal Programmable System-on-Chip (PSOC) developer board. I love developer boards, providing that they are priced in a way to entice me to not only open my wallet but also make time in a busy schedule. I think my kit was free after winning a swag bag from Adafruit that they themselves obtained at the Open Hardware Summit and gave away on their weekly streamcast. Ultimately it was the invitation to beta test datasheet.net which also was included in that pile of swag that led to my getting involved with Hackaday.

PSCO4 Development Board on Hackaday

What is Programmable System On Chip?

So what is a PSOC 4? A quick summary is that it’s based on an ARM Cortex reduced instruction set processor (RISC) and is somewhat capable of supporting shields based on the Arduino footprint, and it also uses a bright red PCB that I have come to associate with a Sparkfun PCB. What doesn’t show is the fact that this programmable system on chip has programmable analog function blocks in addition to programmable digital logic blocks. There is also some supporting input/output circuitry such as a multicolored LED and a capacitive touch sensor directly on the PCB.

This is an intriguing amount of programmability, so much so that Newark/Element 14 highlighted a “100 projects in 100 days” event on it.

Enter the IDE

Over the years I have had to create or install many Integrated Development Environments (IDE) that linked hardware to software. Knowing that you had to, and how to, implement an IDE was part of being an engineer. Nowadays with the Arduino type environment the user has an IDE pretty much as soon as they click on the executable which I find to be one of the best aspects of the genre. It was so quick in fact that I was able to get my teenaged son into writing his first program even before he remembered to do massive eye-rolls and make sounds of utter disdain. He did give up however, just shy of learning how to have the Arduino make sounds of disdain on his behalf.

Closeup of a Programmable System on Chip Development System

Love Your Developer Board

So here  is why I love cheap developer boards, you have standard hardware that in theory is already working, and demonstration projects are readily available to feed the IDE. Loading untested software code into a project that probably has hardware issues can present a bit of a challenge. Starting with either hardware or software that is already known to be working is a big plus as you don’t necessarily have to troubleshoot the difference between a jump out of bounds of the memory map or a blown address line, or both.

Setting up the IDE consists of downloading and installing PSoC Creator 3.0 from the Cypress website and clicking execute; I usually click “run as administrator” just because I can and it makes me feel superlative as if I have a role to play.

 

PSOC Creator 3.0 Integrated Development Environment

As mentioned above, Newark hosted a 100 Projects event and I have decided to try circuit #2 as a way of exercising all of the steps from selection and compiling to download and use. Simply put this example changes the color of the multicolor LED based on where the user touches the capacitive sensor.

Build and Run

Compiling and running the example was accomplished by a rapid-fire succession of mouse clicks, with the only pause being for the “clean and build” step. A quick click on “Debug” and the “Program” completes the process and a quick test showed the color of the LED changing based on where the capsense (capacitive sense) slider gets touched. At this point both analog and digital components have been included and configured based on a one sheet schematic.

Post-build Pinout of PSCO4 on Hackaday

So why do this? What is the significance of having analog compiled along with digital when the user can just utilize an add-on solder-less breadboard? The answerer is that you absolutely could implement the same designs using external analog components, especially since not all circuits can be realized with the PSOC architecture. However if you are into having more than one screwdriver in the box you will appreciate this version of having multiple answers to a problem. You might like the fact that you can re-implement a design by just pulling it from disc and not have to rebuild the solder-less breadboard (or keep the circuit built for two months in case you might need it, which you do 3.45 months later)

You may also appreciate the cleanliness of a design where most of the support circuitry is tucked up in the chip itself, not to mention real life issues with noise and reliability.

Or you might like it because it is kind of cool to compile analog.

In my case I think it’s kind of cool.


Filed under: ARM, Featured

TherMOFOrmer

พุธ, 04/23/2014 - 21:00

3D printers are the tool of choice for all the hackerspaces we’ve been to, and laser cutters take a close second. There’s another class of plastic manipulating machines that doesn’t get enough credit with the hackerspace crowd – the vacuum thermoformer. Surprisingly, there haven’t been many – if any – vacuum formers on Kickstarter. Until now, that is.

[Ben] and [Calvin] are the guys behind the MOFO, and built their machine around ease of use and reliability. After a few prototypes, they settled on their design of aluminum extrusion for the frame, a ceramic heating element for the heater, and an off-the-shelf PID controller for the electronics.

The MOFO has so far been tested with polycarbonate, acrylic, PETG and styrene with good results. The Kickstarter has reward levels of $500 for a 12″x12″ work area, and $1000 for a 24″x24″ work area. That’s not too bad, and building your own similar thermoformer would probably cost just as much. Just the thing if you need to print out a few dozen sets of storm trooper armor.

 


Filed under: Crowd Funding, tool hacks

Sci-Fi Contest Roundup: Science Nonfiction

พุธ, 04/23/2014 - 18:00

Yep, we have a Sci-Fi contest on our hands, with a week to go until entries are due. There are amazing prizes for the best Sci-Fi build, but in the spirit of the Internet, a few teams have elected to put together a science nonfiction project. We won’t hold that against them, because these builds are really, really cool.

Rockin’ bogie, man

First up in the ‘real life science fiction’ category is an adorable little rocker bogie robot designed and built by a team at MADspace, the Eindhoven Hackerspace.

A rocker bogie suspension is rather unique in that it can be used to drive over obstacles twice the size of the wheels, has a zero turning radius, and is found on every rover that has ever gone to Mars. The suspension system has articulated rockers on each side of the chassis , with pivoting wheels at each of the four corners of the robot. While this type of suspension can’t go very fast, it can go just about anywhere.

The team loaded up their bot with a Raspberry Pi, a pair of webcams, 20Ah of batteries, gyro, and a web interface. The suspension works beautifully, and most of the parts are 3D printable. Very cool. There’s a pair of videos with this bot in action below.

Spider bot. Just add two more legs.

Continuing on with the science nonfiction theme of this post is a cute little hexapod walker reminiscent of designs that have been proposed to visit the moon and asteroids.

This is a rather unique hexapod, controlled entirely with 12 PWM channels on an ATMega1284. Although each leg only has two degrees of freedom (the software has support for 3 DOF, though) the movement is surprisingly smooth. It’s an inexpensive build, too, with 5 gram servos providing all the power to the legs. Video below.


Filed under: contests

Need An Idea For Your Next Kickstarter? Check Out This Kickstarter!

พุธ, 04/23/2014 - 16:00

Kickstarter has become the most powerful force in kickstarting new hardware projects, video games, documentaries, and board games, and now everyone wants a piece of the action. The problem obviously isn’t product development and engineering; you can just conjure that up with a little bit of Photoshop and some good PR. The only you really need for a good Kickstarter is an idea, and META is just the tool for the job. It’s the Arduino-powered Motivational Electronic Text Adviser, the perfect device to generate the next big idea in the world of crowdfunding.

The Arduino-powered META includes three buttons and an Arduino-controlled LCD display. Press a button, and the next big hardware project to wash across the blogs faster than the announcement of a campaign for a $300 3D printer will appear on the screen.

Because META is Arduino-compatible, it’s compatible with existing Arduino sketches. This makes turning the META into the next home automated Bluetooth low energy 4.0 internet of things a snap. Because this is open hardware the laser cut enclosure can easily be upgraded to an RGB LED 3D printer robotic drone bluetooth boombox.

If Kickstarters aren’t your thing, there’s also a cloud-based META that will generate ideas in the mobile app browser cloud. Bitcoin.


Filed under: Crowd Funding

I2S Audio And SPI Display With An Ethernet Module

พุธ, 04/23/2014 - 15:00

[kgsws] is working on a small project that requires some audio and a display of some sort. While this project can be easily completed with a bigish microcontroller or ARM board, he’s taking a much simpler route: the entire project is built around a cheap router module, giving this project amazing expandability for a very meager price.

The router module in question is the HLK-RM04 from Hi-Link, commonly found via the usual Chinese resellers for about $25. On board this module is a UART, Ethernet, and a WiFi adapter along with a few GPIO pins for interfacing with the outside world.

[kgsws] is using the native SPI pins on this module to control the clock and data lines for the tiny LCD, with a GPIO pin toggling the chip select. I2S audio is also implemented, decoded with an 8-bit DAC, the MCP4801.

It’s an extremely inexpensive solution for putting audio and video in a project, and since this board has Ethernet, WiFi, and a few more GPIO pins, it’s can do much more than whatever [kgsws] is planning next.


Filed under: hardware

Electromagnetic Spiderman Webshooter Railgun / Grappling Hook

พุธ, 04/23/2014 - 12:00

As technology continues to advance, make-believe props and technology from movies are coming closer and closer to reality. [Patrick Priebe] has managed to put together a working Spiderman Webshooter with the help of electromagnets!

He’s built a tiny coil gun that puts out 100 Joules of energy using a 350V capacitor bank, which straps cleanly to his wrist over top of a Spiderman costume glove. It makes the classic high-pitched hum as it charges, and launches a small barbed brass arrow capable of skewering Styrofoam.

He didn’t stop there though! He’s created a handy little winch using a small high-powered brushless motor with an ESC. A weighted disk acts as a flywheel to increase the pulling power of the fishing line, and he’s built it on a pivot so when you launch it, the fishing line just slips off the end without resistance. To engage, you flip it back perpendicular to the line and turn on the motor.

This isn’t his first ridiculously cool gadget either — remember his 1kW Laser Pulse pistol?  Or how about the 1W Iron Man Repulsor beam?

[Thanks Tom!]


Filed under: laser hacks, weapons hacks

HummingBoard, The Vastly More Powerful Raspi

พุธ, 04/23/2014 - 09:00

 

The Raspberry Pi has been around for a while now, and while many boards that hope to take the Pi’s place at the top of the single board ARM Linux food chain, not one has yet succeeded. Finally, there may be a true contender to the throne. It’s called the HummingBoard, and packs a surprising amount of power and connectivity into the same size and shape as the venerable Raspberry Pi.

The HummingBoard uses a Freescale i.MX6 quad core processor running at 1GHz with a Vivante GC2000 GPU. There’s 2GB of RAM, microSD card slot, mSATA connector, Gigabit Ethernet, a BCM4329 WiFi and Bluetooth module, a real-time clock, and IR receiver. There’s also all the usual Raspberry Pi flair, with a 26 pin GPIO connector, CSI camera connector, DSI LCD connector,  stereo out, as well as the usual HDMI and analog video.

The company behind the HummingBoard, SolidRun, hasn’t put a retail price on the board, nor have they set a launch date. You can, however, enter a contest to win a HummingBoard with the deadline this Friday. Winners will be announced in early May, so maybe the HummingBoard will be officially launched sometime around then.

It’s an amazing board with more than enough power to rival the extremely powerful BeagleBone Black, with the added bonus of being compatible with so many of those Raspberry Pi accessories we all love dearly.


Filed under: hardware, Raspberry Pi

Logicthai Shop

LogicStamp8fx ราคา 180 บาท

USB to TTL module ใช้ชิพ PL2303 ราคา 150 บาท

USB Power module พร้อมสาย USB ราคา 70 บาท

ชุดลงปริ้นท์ freeduinomax232ssAtmega168 ราคา 450 บาท

แผ่นปริ้นท์ freeduinomax232ss เกรด A ราคา 70 บาท

ชุดคิท freeduinomax232ssAtmega168 ราคา 320 บาท

สาย RS232 ราคา 70 บาท DC อะแดปเตอร์ 9 volt ราคา 150 บาท

ค่าส่ง EMS 60 บาท

การใช้งานชุด freeduinomax232ss จะต้องประกอบด้วย ตัวบอร์ด, สาย RS232, อะแดปเตอร์ 9 โวลท์ชนิดที่มีขั้วบวกอยู่ตรงกลาง

ผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าส่งเมล์มาที่ sales(at)ลอจิกไทยดอทเนท

สมาชิก ส่งรายการสั่งซื้อและที่อยู่โดยเข้าเมนู contact