Hackaday

Syndicate content Hackaday
Fresh hacks every day
ถูกปรับปรุง 18 min 1 วินาที ก่อน

FTDI Screws Up, Backs Down

38 min 44 secก่อน

A few days ago we learned chip maker FTDI was doing some rather shady things with a new driver released on Windows Update. The new driver worked perfectly for real FTDI chips, but for counterfeit chips – and there are a lot of them – the USB PID was set to 0, rendering them inoperable with any computer. Now, a few days later, we know exactly what happened, and FTDI is backing down; the driver has been removed from Windows Update, and an updated driver will be released next week. A PC won’t be able to communicate with a counterfeit chip with the new driver, but at least it won’t soft-brick the chip.

Microsoft has since released a statement and rolled back two versions of the FTDI driver to prevent counterfeit chips from being bricked. The affected versions of the FTDI driver are 2.11.0 and 2.12.0, released on August 26, 2014. The latest version of the driver that does not have this chip bricking functionality is 2.10.0.0, released on January 27th. If you’re affected by the latest driver, rolling back the driver through the Device Manager to 2.10.0.0 will prevent counterfeit chips from being bricked. You might want to find a copy of the 2.10.0 driver; this will likely be the last version of the FTDI driver to work with counterfeit chips.

Thanks to the efforts of [marcan] over on the EEVblog forums, we know exactly how the earlier FTDI driver worked to brick counterfeit devices:

[marcan] disassembled the FTDI driver and found the source of the brick and some clever coding. The coding exploits  differences found in the silicon of counterfeit chips compared to the legit ones. In the small snippet of code decompiled by [marcan], the FTDI driver does nothing for legit chips, but writes 0 and value to make the EEPROM checksum match to counterfeit chips. It’s an extremely clever bit of code, but also clear evidence FTDI is intentionally bricking counterfeit devices.

A new FTDI driver, presumably one that will tell you a chip is fake without bricking it, will be released next week. While not an ideal outcome for everyone, at least the problem of drivers intentionally bricking devices is behind us.


Filed under: hardware, news

Building A Magnetic Levitating Quadcopter

3 hours 38 minก่อน

Three days ago on October 21, 2014 it was announced to the world the Back to the Future hoverboard was real. It’s a Kickstarter, of course, and it’s trending towards a $5 Million dollar payday for the creator.  Surprisingly for a project with this much marketing genius, it’s a real, existing device and there’s even a patent. From the patent, we’re able to glean a few details of how this hoverboard/magnetic levitation device works, and in our post on the initial coverage, we said we’d be giving away some goodies to the first person who can clone this magnetic levitation device and put it up on hackaday.io.

[jellmeister] just won the prize. It’s somewhat cheating, as he’s had his prototype hoverboard working in July, and demoed a more advanced ‘upside-down quadcopter’ device at the Brighton Mini Maker Faire in September. Good on ‘ya [jelly]. You’re getting a gift card for the hackaday store.

Like the Kickstarter hoverboard, [jelly] is using an array of magnets rotating in a frame above a non-ferrous metal. For the initial test, eight neodymium magnets were arranged in a frame, suspended over 3/4″ aluminum plate, and spun up with a drill. With just this simple test, [jelly] was able to achieve 2kg of lift at 1cm and 1kg of lift at 1 inch of separation. This test also provided some valuable insight on what the magnets do to the aluminum or copper; the 3kg aluminum plate was nearly spinning, meaning if this device were to be used on small plates, counter-rotating pairs of magnetic lifters would need to be used.

The test rig then advanced to two pairs of rotors with standard hobby brushless motors, but stability was a problem; the magnetic rotors provided enough lift, but it would quickly fall over. To solve this problem, [jellmeister] took a standard quadcopter configuration, replaced the props with magnetic rotors, and successfully hovered it above a sheet of aluminum at the Brighton Maker Faire.

Since [jellmeister] has actually built one of these magnetically levitating hoverboards, he has a lot more data about how they work than an embargoed press release. The magnetic rotor hoverboard will work on aluminum as well as copper, but [jell] suspects the Kickstarter hoverboard may be operating right at the edge of its performance, necessitating the more efficient copper half pipe. The thickness of the non-ferrous plate also makes a difference, with better performance found using thicker plates. No, you bojo, hoverboards don’t work on salt water, even if you have pow-ah.

So there ‘ya go. That’s how you build a freakin’ hoverboard. [jellmeister]‘s design is a little crude and using a Halbach array for the magnetic rotors should improve efficiency. Using a 3D printed rotor design is a stroke of genius, and we’ll expect a few more quad-magnetic-levitating-things to hit the tip line in short order.

Demos of [jellmeister]‘s work below.

Oh. These things need a name. I humbly submit the term ‘Bojo’ to refer to any device that levitates though rotating magnets and eddy currents.


Filed under: misc hacks

HuddleLamp turns Multiple Tablets into Single Desktop

6 hours 39 minก่อน

Imagine you’ve got a bunch of people sitting around a table with their various mobile display devices, and you want these devices to act together. Maybe you’d like them to be peepholes into a single larger display, revealing different sections of the display as you move them around the table. Or maybe you want to be able to drag and drop across these devices with finger gestures. HuddleLamp lets you do all this.

How does it work? Basically, a 3D camera sits above the tabletop, and watches for your mobile displays and your hands. Through the magic of machine vision, a server sends the right images to each screen in the group. (The “lamp” in HuddleLamp is a table lamp arranged above the space with a 3D camera built into it.)

A really nice touch is that the authors also provide JavaScript objects that you can embed into web apps to enable devices to join the group without downloading special software. A new device will flash an identifying pattern that the computer vision routine will recognize. Once that’s done, the server starts sending the correct parts of the overall display to the new device.

The video, below the break, demonstrates the possible interactions.

If you want to dig deeper into how it all works together, download their paper (in PDF) and give it a read. It goes into detail about some of the design choices needed for screen detection and how the depth data from the 3D camera can be integrated with the normal image stream.


Filed under: tablet pcs hacks

A Complete C64 System, Emulated on an STM32

9 hours 38 minก่อน

The Commodore 64 is the worlds bestselling computer, and we’re pretty sure most programmers and engineers above a certain age owe at least some of their career to this brown/beige keyboard that’s also a computer. These engineers are all grown up now, and it’s about time for a few remakes. [Jeri Ellisworth] owes her success to her version, there are innumerable pieces of the C64 circuit floating around for various microcontrollers, and now [Mathias] has emulated everything (except the SID, that’s still black magic) in a single ARM microcontroller.

On the project page, [Mathais] goes over the capabilities of his board. It uses the STM32F4, overclocked to 235 MHz. There’s a display controller for a 7″ 800×480 TFT, and 4GB of memory for a library of C64 games. Without the display, the entire project is just a bit bigger than a business card. With the display, it’s effectively a C64 tablet, keyboard not included.

This is a direct emulation of the C64, down to individual opcodes in the 6510 CPU of the original. Everything in the original system is emulated, from the VIC, CIAs and VIAs, serial ports, and even the CPU of the 1541 disk drive. The only thing not emulated is the SID chip. That cherished chip sits on a ZIF socket for the amazement of onlookers.

You can check out some images of the build here, or the video demo below.


Filed under: ARM, classic hacks

Build a Better Something During the Deconstruction 2014

12 hours 38 minก่อน

Couldn’t make it to Detroit for the Red Bull Creation Contest? Its founder, [Jason Naumoff], has a separate event called The Deconstruction and 2014 marks the second year of this lively, worldwide competition.

The Deconstruction is taking place November 14-16th and will be broadcast live online. That’s right, you can participate from anywhere in the world, and your team’s progress will be live streamed from The Omni Commons in Oakland, CA. Registration began October 16th and the friendly competition is absolutely free to enter.

Creativity is the name of this game. The idea is to build something awesome using what you already have access to, including teamwork skills. Ideally, what you build will be a deconstruction of something you’d like to see rethought, though there is no stated topic. There are no age limits, no boundaries, and very few rules. A number of great things came out of last year’s event, more of which you can check out at their site. What are you waiting for? Go show the world how you’d make it better.


Filed under: contests

Another Internet of Things Board (But This One Has Lisp))

15 hours 38 minก่อน

Using routers as dev boards has been a long and cherished tradition in the circles we frequent, and finally design houses in China are taking notice. There have been a few ‘Internet of Things’ boards in recent months that have taken the SoC found in low-end routers, packaged the on a board with USB, some GPIOs, and a fair bit of memory and called it a dev board. The ZERO Plus is not an exception to this trend, but it does include a very interesting feature when it comes to the development environment: this one uses Lisp as its native language.

The Zero Plus is pretty much what you would expect from a router SoC being transplanted to an Internet of Things board: it uses the Ralink RT5350 SoC, giving it 802.11b/g/n, has 32MB of RAM, 8 or 16 M of Flash, I2C, I2S, SPI, USB, two UARTs, and 14 GPIOs. There is support for a webcam, temperature and humidity sensor, displays, and Arduino via a breakout board that appears to contain a standard, DIP-sized ATMega328,

All of that could be found in dozens of other boards, though. What really sets this one apart is the Lisp development environment. Programming the Zero is exactly as elegant as you would expect, with a ‘toggle a LED according to what time it is’ program looking something like this:

(define LED_On (lambda ()(dev.gpio 11 “out” 1)))
(define LED_Off (lambda ()(dev.gpio 11 “out” 0)))
(define CurrentTime? (lambda ()
      (int (time.strftime “%H” (time.localtime (time.time))))))
(define Night?
      (lambda ()
            (and
                  (> ( CurrentTime? ) 16) (< ( CurrentTime? ) 23)
            )
      )
)
(if (Night?) (LED_On) (LED_Off)

Dev boards built around somewhat more esoteric programming language isn’t anything new; The Espruino brings Javascript to ARM microcontrollers, and the MicroPython project is an astonishing undertaking and successful Kickstarter that brings the BASIC for the 21st century to the embedded world. Lisp, though… I don’t think anyone expected that. It’s a great way to differentiate your product, though.


Filed under: Crowd Funding, Microcontrollers

I Love the Smell of Rocket Candy in the Morning

18 hours 38 minก่อน

[Grant Thompson aka "The King of Random"] has created a great tutorial on making sugar rocket motors. [Grant] is using a fuel based on potassium nitrate and sugar. Known as Rocket Candy or R-Candy in the amateur rocket community, various forms of this mixture have been used for decades. In fact, this is similar to one of the mixtures [Homer Hickam] and friends used to build rockets in his novel Rocket Boys.

[Grant] bought a cheap blender from the thrift store, which he used to grind his ingredients. You probably won’t want to use this blender for food after it’s been full of KNO3-based stump remover. The blender made quick work of grinding down the KNO3 to a fine powder. [Grant] then added in powdered sugar and carefully mixed the two by shaking, not by running the blender.

A 5″ length of schedule 40 PVC pipe made the rocket motor casing. The rocket motor’s end caps are made from ground clay cat litter. [Grant] rams the layers with a wooden dowel and hammer. First a top cap of clay, then the rocket fuel, then a bottom cap also of clay. With all the layers in place, he hand drilled a hole through the bottom cap and the entire fuel layer. Drilling all the way through turns the motor into a core burning rocket. The entire fuel cylinder burns away from the inside out, with more surface area than burning the end alone.

[Grant] tested his rocket motor at a remote location. We probably would have gone with an electric igniter rather than a fireworks style fuse, but the end result is the same. The rocket motor performed admirably, blasting up to over 2000 feet in altitude.

It goes without saying that working with solid rocket fuel isn’t something to be taken lightly. Something as simple as an air gap in the fuel could lead to a CATO, turning this rocket motor into a pipe bomb. We echo [Grant's] suggestion to search for local amateur rocket clubs before trying this one at home.


Filed under: classic hacks

Destroy your Volkswagen Touch Adapter for Bluetooth’s Sake

21 hours 38 minก่อน

[Mansour]‘s Volkswagen Polo has a touch-screen adapter with voice recognition to control a bunch of the car’s features, but he wanted it gone.

Voice control of your car sounds like a great thing, right? Well, the touch adapter blocked other Bluetooth devices from connecting directly to the car, and prevented him from streaming music from his phone while he’s connecting it through the adapter. But if you simply throw the adapter away, the car won’t connect to any Bluetooth devices.

So what options are left? Other than a couple of expensive or complicated options, [Mansour] decided to open up the device and desolder the Bluetooth chip and antenna. Admittedly, it’s not the deepest hack in the world, but we’ve gotta give [Mansour] credit for taking the technology into his own hands.

Disabling unwanted functionality is not uncommon these days. Who hasn’t stuck tape over their laptop’s camera or kept an RFID card in a Faraday wallet? What other devices have you had to “break” in order to make them work for you?


Filed under: car hacks

Fail of the Week: Project Frosty Mug is Merely Chilly

พฤ, 10/23/2014 - 21:00

Like many of us, [C] enjoys an ice-cold, refreshing soda while coding. Driven by a strong desire to keep a soda ice-cold indefinitely without using ice, [C] started Project Frosty Mug.

[C]‘s stated goal is to keep a 20oz plastic bottle of soda at ~35F indefinitely while it sits in a room temperature environment. He started with a thermoelectric unit to cool an aluminium disc, like a cold coaster. Builds one and two made him realize that dealing with the generated heat was a big issue: it got so hot that it deformed the PLA frame. [C] also realized that bottom-only cooling wasn’t going to get the job done.

This project is now in its third build, which is pictured above. As you can see, it’s more koozie than coaster. That 3-D printed holster is lined with aluminium sheeting. Another flat piece covers the opening and attaches to the cooling element. A beefy CPU heat sink does its best, and a couple of U-brackets hold it all together.

[C]‘s tested it with a glass bottle of Diet Sun Drop chilled to 38F. After 30 minutes in an ambient temperature of ~70F, the soda measured 45F. [C] lamented having not used a control bottle for comparison and reports that the power supply became quite warm. [C] isn’t going to give up that easily. Do you have any ideas for the fourth build?

Editor’s Note: This is one of the last Fail of the Week tips we have stored up. If you want to see the series continue on a weekly basis, we need help finding more documented fails! Please look back through your projects and document the ones that didn’t go quite right. We also encourage you to send in links to other fails you’ve found. Just drop the links in our tips line. Thanks!

Fail of the Week is a Hackaday column which runs every Thursday. Help keep the fun rolling by writing about your past failures and sending us a link to the story — or sending in links to fail write ups you find in your Internet travels.

 


Filed under: Hackaday Columns, repair hacks

Turning the DEFCON Badge Into a Bitcoin Miner

พฤ, 10/23/2014 - 18:00

The DEFCON badge this year was an impressive piece of hardware, complete with mind-bending puzzles, cap sense buttons, LEDs, and of course a Parallax Propeller. [mike] thought a chip as cool as the Propeller should be put to better use than just sitting around until next year so he turned it into a Bitcoin miner, netting him an astonishing 40 hashes per second.

Mining Bitcoins on hardware that doesn’t have much processing power to begin with (at least compared to the FPGAs and ASIC miners commonly used) meant [mike] would have to find some interesting ways to compute the SHA256 hashes that mining requires. He turned to RetroMiner, the Bitcoin miner made for an original Nintendo. Like the NES miner, [mike] is offloading the communication with the Bitcoin network to a host computer, but all of the actual math is handled by a single core on the Propeller.

Saving one core for communication with the host computer, a DEFCON badge could conceivably manage 280 hashes/second, meaning the processing power of all the badges made for DEFCON is about equal to a seven-year-old graphics card.


Filed under: Microcontrollers

Hackaday Retro Edition: A 286 on the Internet

พฤ, 10/23/2014 - 15:00

While not an issue now with our 64 bit (more accurately 48- or 52-bit) processors, there was a time when 32 bits of addressing space was impossibly large. For several decades, 4 Gigabytes of memory would be the absolute ceiling, and something only madmen or the protagonist of Pi would have to deal with. This convention began, at least for the Intel/PC world, with the 386. Earlier processors like the 8086 and the 286 were quite capable for their time, but doing anything modern with them, especially getting on the Internet, is a quixotic endeavor beyond comparison.

[Caulser] over on the Vintage Computer Forums has done just that. He recently acquired a Zenith Data Systems 286 system and loaded up what is quickly becoming the litmus test for old computers on the Internet: the Hackaday retro edition

When he first received the system, it was loaded up with a rather generous (for the time) 4MB of RAM. The 20MB hard drive was dead, but with a little fiddling about with the BIOS, [Caulser] was able to get the system working with an old Quantum IDE hard drive.

There’s no Windows or even Linux for this machine, so the system is just running MS DOS 5a, mTCP, Arachne, and the relevant drivers for the NIC (that has RJ45 and BNC connectors). After upgrading the RAM to 8MB, the box performs reasonably well without any pesky ads, and given the websites he visited, he’s not dealing with any overwrought Javascript or CSS, either.

Pics of the system below.

If you have an old computer sitting around, try to load our retro site with it. Take a few pictures, and we’ll put it up in one of our Retro Roundups


Filed under: classic hacks

Now Let’s See The World’s Largest Arduino

พฤ, 10/23/2014 - 12:00

A few days ago we saw what would have been a killer Kickstarter a few years ago. It was the smallest conceivable ATtiny85 microcontroller board, with resistors, diodes, a USB connector, and eight pins for plugging into a breadboard. It’s a shame this design wasn’t around for the great Arduino Minification of Kickstarter in late 2011; it would have easily netted a few hundred thousand dollars, a TED talk, and a TechCrunch biopic.

[AtomSoftTech] has thrown his gauntlet down and created an even smaller ‘tiny85 board. it measures 0.4in by 0.3in, including the passives, reset switch, and USB connector. To put that in perspective, the PDIP package of the ‘tiny85 measures 0.4 x 0.4. How is [Atom] getting away with this? Cheating, splitting the circuit onto two stacked boards, or knowing the right components, depending on how you look at it.

[Atom] is using a few interesting components in this build. The USB connector is a surface mount vertical part, making the USB cord stick out the top of this uC board. The reset button is extremely small as well, sticking out of the interior layer of the PCB sandwich.

[AtomSoft] has the project up on OSH Park ($1.55 for three. How cool is that?), and we assume he’ll be selling the official World’s Smallest Arduino-compatible board at Tindie in time.


Filed under: Arduino Hacks, ATtiny Hacks

How To Reverse Engineer, Featuring the Rigol DS1054Z

พฤ, 10/23/2014 - 09:00

For a few years now, the Rigol DS1052E has been the unofficial My First Oscilloscope™. It’s cheap, it’s good enough for most projects, and there have been a number hacks and mods for this very popular scope to give it twice as much bandwidth and other interesting tools. The 1052E is a bit long in the tooth and Rigol has just released the long-awaited update, the DS1054Z. It’s a four-channel scope, has a bigger screen, more bells and whistles, and only costs $50 more than the six-year-old 1052E. Basically, if you’re in the market for a cheap, usable oscilloscope, scratch the ~52E off your list and replace it with the ~54Z.

With four channels of input, [Dave Jones] was wondering how the engineers at Rigol managed to stuff two additional front ends into the scope while still meeting the magic price point of $400. This means it’s time for [Dave] to reverse engineer the 1054Z, and give everyone on the Internet a glimpse at how a real engineer tears apart the worth of other engineers.

The first thing [Dave] does once the board is out of the enclosure is taking a nice, clear, and in-focus picture of both sides of the board. These pictures are edited, turned into a line drawing, and printed out on a transparency sheet. This way, both sides of the board can be viewed at once, allowing for a few dry erase marker to highlight the traces and signals.

Unless your voyage on the sea of reverse engineering takes you to the island of despair and desoldering individual components, you’ll be measuring the values of individual components in circuit. For this, you’ll want a low-voltage ohms function on your meter; if you’re putting too much voltage through a component, you’ll probably turn on some silicon in the circuit, and your measurements will be crap. Luckily, [Dave] shows a way to test if your meter will work for this kind of work; you’ll need another meter.

From there, it’s basically looking at datasheets and drawing a schematic of the circuit; inputs go at the left, outputs at the right, ground is at the bottom, and positive rails are at the top. It’s harder than it sounds – most of [Dave]‘s expertise in this area is just pattern recognition. It’s one thing to reverse engineer a circuit through brute force, but knowing the why and how of how the circuit works makes things much easier.


Filed under: how-to, tool hacks

What’s Next on the Raspberry Pi Front

พฤ, 10/23/2014 - 06:00

Raspberry Pi founder [Eben Upton] recently sat in an uncomfortable chair in London to discuss all things Pi. Having sold about four million units over the last 2.5 years, he feels the future is bright for his original vision of inspiring and helping kids to learn programming.

[Eben] is quite pleased with the Pi-Top, a B+ based laptop kit that’s pulling in backers left and right while completely unaffiliated with the Pi foundation. The kit includes a 13.3″ HD LCD screen, keyboard, trackpad, and an injection molded case, though you can print your own with the included STL files. Kits start at $249 without a Pi and $285 with a B+ included. Robot and home automation HATs are also available separately or bundled with the Pi-Top kit.

The most exciting news is that the $600,000 spent on DSI connectors for those four million Raspis is about to pay off. [Eben] hopes that an official touchscreen will be available for purchase before the end of 2014 or in early 2015. He showed off a 7″ capacitive touch panel that will attach to a display board stacked on a Pi, effectively turning it into a tablet.

[Eben] said that they will not be making a Model C and instead are working on revision A+. He hopes to make an official announcement in the near future.

Finally, [Eben] discussed the importance of community, which played a large part in the birth and evolution of the Pi. He also spoke of Pi Academy, a sort of professional workshop for teachers in the UK who’ve recently been tasked with teaching computer science as demanded by changes in the mandatory UK school curriculum. He hopes that these 2-day seminars will help educators achieve the high expectations recently laid out for students to achieve by age ten.


Filed under: Raspberry Pi

Giving Life to an Undead Baby Doll

พฤ, 10/23/2014 - 03:00

If carving a pumpkin this month is too passé for you, take a shot at [Jason Suter's] instructable and build an animatronic legless zombie child that will surely creep out anyone who has a fear of dolls or other vacant-faced toy babies.

Beginning with a sacrificial doll, [Jason] dismembers all of the limbs and head from the torso in order to make room for the robotic upgrades. The servo motors which animate the new wooden dowel bones are mounted to a chassis cut with a CNC machine. [Jason’s] instructions include some nice diagrams demonstrating how the points of articulation at the shoulders and elbows work in conjunction to produce different flavors of crawling and dragging.

To top it off, the head is attached to its own mounting plate with tendons that rock back and forth in a miserable undead sort-of fashion. As an added nicety, he explains how to install a bluetooth module into the circuitry so he can tweak and upload his example code to the Arduino brain remotely without needing to get his hands near it. There is of course some additional melting, painting, and doll torture required to achieve that rough-up undead look… but that’s all just icing on top of a well executed piece of animatronics.

In his video [Jason] gives us an overview of his zombie’s build and also shows it in action:


Filed under: robots hacks, toy hacks

Watch That Windows Update: FTDI Drivers Are Killing Fake Chips

พฤ, 10/23/2014 - 00:00

The FTDI FT232 chip is found in thousands of electronic baubles, from Arduinos to test equipment, and more than a few bits of consumer electronics. It’s a simple chip, converting USB to a serial port, but very useful and probably one of the most cloned pieces of silicon on Earth. Thanks to a recent Windows update, all those fake FTDI chips are at risk of being bricked. This isn’t a case where fake FTDI chips won’t work if plugged into a machine running the newest FTDI driver; the latest driver bricks the fake chips, rendering them inoperable with any computer.

Reports of problems with FTDI chips surfaced early this month, with an explanation of the behavior showing up in an EEVblog forum thread. The new driver for these chips from FTDI, delivered through a recent Windows update, reprograms the USB PID to 0, something Windows, Linux, and OS X don’t like. This renders the chip inaccessible from any OS, effectively bricking any device that happens to have one of these fake FTDI serial chips.

Because the FTDI USB to UART chip is so incredibly common,  the market is flooded with clones and counterfeits. it’s very hard to tell the difference between the real and fake versions by looking at the package, but a look at the silicon reveals vast differences. The new driver for the FT232 exploits these differences, reprogramming it so it won’t work with existing drivers. It’s a bold strategy to cut down on silicon counterfeiters on the part of FTDI. A reasonable company would go after the manufacturers of fake chips, not the consumers who are most likely unaware they have a fake chip.

The workaround for this driver update is to download the FT232 config tool from the FTDI website on a WinXP or Linux box, change the PID of the fake chip, and never using the new driver on a modern Windows system. There will surely be an automated tool to fix these chips automatically, but until then, take a good look at what Windows Update is installing – it’s very hard to tell if your devices have a fake FTDI chip by just looking at them.


Filed under: hardware, news

Function Generator with Zero CPU Cycles

พุธ, 10/22/2014 - 22:00

No one is sitting around their workbench trying to come up with the next great oscilloscope or multimeter, but function generators still remain one of the pieces of test equipment anyone – even someone with an Arduino starter pack – can build at home. Most of these function generators aren’t very good; you’re lucky if you can get a sine wave above the audio spectrum. [Bruce Land] had the idea to play around with DMA channels on a PIC32 and ended up with a function generator that uses zero CPU cycles. It’s perfect for a homebrew function generator build, or even a very cool audio synthesizer.

The main obstacles to generating a good sine wave at high frequencies are a high sample rate and an accurate DAC. For homebrew function generators, it’s usually the sample rate that’s terrible; it’s hard pushing bits out a port that fast. By using the DMA channel on a PIC32, [Bruce] can shove arbitrary waveforms out of the chip without using any CPU cycles. By writing a sine wave, or any other wave for that matter, to memory, the PIC32 will just spit them out and leave the CPU to do more important work.

[Bruce] was able to generate a great-looking sine wave up to 200 kHz, and the highest amplitude of the harmonics was about 40db below the fundamental up to 100 kHz. That’s a spectacular sine wave, and the perfect basis for a DIY function generator build.


Filed under: Microcontrollers, software hacks, tool hacks

Baby Quadruped Robot, Learning To Walk

พุธ, 10/22/2014 - 18:00

We’ve all seen videos of those crazy Boston Dynamics running quadruped robots that can reach up to 28 mph. Those things are amazing and it’s almost impossible to imagine how to even start building one. [Max] loves his robots and wanted to build a quadruped but, being a robot hobbyist, didn’t have the serious cash needed to make an extravagant robot like those of Boston Dynamics. Instead he started bridging the gap by designing a quadruped robot that is a little bit slower and tons cheaper.

[Max] designed all of the mechanical parts himself. After weighing the advantages and disadvantages of different materials, he decided that the frame would be made from 5mm acrylic sheet. The main body of the robot has acrylic ribs that are spaced apart by threaded rods. Twelve RC servos make up all of the joints, 3 in each leg. Notice in this photo how there is one servo that immediately rotates another servo. To support the other side of the rotating servo, [Max] epoxied on a T-nut, stuck in a short length of threaded rod which is then supported in the frame by a ball bearing. Simple and effective! The upper portions of the legs are also made from acrylic sheet and the lower legs are from a cheap camera tripod. Rubber feet ensure a slip resistant stance.

All of the servos are controlled by an Arduino Mega. [Max] is currently writing a sketch that will perform the complex math and determine coordinated servo motions for movements us humans take for granted, like ‘walk forward’. As you can see in the videos, [Max's] robot won’t be catching the Boston Dynamics’ Cheetah any time soon but he is off to a great start.

Future plans for this project include bluetooth control and integrating the ultrasonic sensor proactively installed in the ‘head’ of the robot. Check out the videos after the break. [Max] is looking for some feedback on his project. We here at HaD think this needs a great name. Let’s hear some suggestions in the comments…

 


Filed under: robots hacks

Cassette Tape Hack Turns Scratching into Sliding

พุธ, 10/22/2014 - 15:00

It’s common to see a DJ use a turntable as a musical instrument. Physically manipulating a record while its playing produces its own unique sound, but it takes some finesse and puts strain on the delicate workings of the player when you do it. With this in mind, [Jeremy Bell] has refreshed the notion of appropriating old technology to create new sound with his home-brewed scrubboard.

Making use of a cassette tape, [Jeremy] dissected samples from the reel and laid them out in horizontal strips over rails to hold their form. The pickup from the tape player has been hacked into a separate piece that glides smoothly over these rails, giving the user the ease of control. To produce the immediate cutting effect that is less easy to perform with his device than a record player, [Jeremy] created an on and off switch which is simply a close pin covered in foil that teeters over a metal contact (in this case a coin). The end product sounds exactly like scratching a record, but better because he’s doing it with hacker showmanship. One can only image the awesome potential for more elaborate setups having multiple tape samples and the like!

There are a few different videos of the scrubboard in use on [Jeremy’s] website. He is also running a Kickstarter right now in order to turn the project into a stand alone instrument with improved features.

Thanks Omar, for telling us about this cool re-envisionment!


Filed under: musical hacks

Ceci N’est Pas Une Clock

พุธ, 10/22/2014 - 12:00

[Justin] tipped us about his slick custom OBD-II gauge that could easily pass for an OEM module. He was able to use the clock area of his Subaru BRZ to display a bunch of information including the oil and coolant temperatures and the battery voltage.

The forum post linked above has a good FAQ-based explanation of what he did, but so many people have told him to shut up and take their money that he created an Instructable for it. Basically, he’s got a Sparkfun OBD-II UART board communicating with a pro Trinket. The display is an Adafruit OLED, which he found to be an ideal choice for all the various and sundry light conditions inside the average car.

[Justin] was able to reuse the (H)our and (M)inute buttons and reassigned them to (H)igh to show the peak reading and (M)ode to, well, switch between modes. The (:00) now resets the peak readings. He offers suggestions for acquiring the specific CAN codes for your car to make the data more meaningful. [Justin]‘s code is safe in the many tentacles of Octocat, and you can check out his demo video below.


Filed under: Android Hacks, car hacks

Logicthai Shop

LogicStamp8fx ราคา 180 บาท

USB to TTL module ใช้ชิพ PL2303 ราคา 150 บาท

USB Power module พร้อมสาย USB ราคา 70 บาท

ชุดลงปริ้นท์ freeduinomax232ssAtmega168 ราคา 450 บาท

แผ่นปริ้นท์ freeduinomax232ss เกรด A ราคา 70 บาท

ชุดคิท freeduinomax232ssAtmega168 ราคา 320 บาท

สาย RS232 ราคา 70 บาท DC อะแดปเตอร์ 9 volt ราคา 150 บาท

ค่าส่ง EMS 60 บาท

การใช้งานชุด freeduinomax232ss จะต้องประกอบด้วย ตัวบอร์ด, สาย RS232, อะแดปเตอร์ 9 โวลท์ชนิดที่มีขั้วบวกอยู่ตรงกลาง

ผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าส่งเมล์มาที่ sales(at)ลอจิกไทยดอทเนท

สมาชิก ส่งรายการสั่งซื้อและที่อยู่โดยเข้าเมนู contact