วงจร pcf8583 real time clock

การต่อเชื่อมกับ freeduino

- ขา 6 (SCL) PCF8583 --> ขา 6 ของ J2  (Analog 5)

- ขา 5 (SDA) PCF8583 --> ขา 5 ของ J2 (Analog 4)

- ขา 7 (INT)  PCF8583 --> ขา 4 ของ J1 (Digital 3)

ไดโอดในรูปให้ใช้เบอร์ 1N60 จะทำงานได้ดีกว่า