วงจร 75HC595 shift register

การเชื่อมต่อกับ freeduino

- ขา 14 74HC595 (SER) --> ขา 5 ของ J1  (Digital 4)

- ขา 11 74HC595 (SCK) --> ขา 4 ของ J2 (Analog 3)

- ขา 10 ต่อ ไฟ 5 Volt (VCC)

- ขา 12 74HC595 (RCK) --> ขา 3 ของ J2 (Analog 2)