วงจร Connector 34 pin

การเชื่อมต่อกับ freeduino และ 74HC595

- PIN 1   --> GND                                  - PIN 2  --> GND

- PIN 3   --> VCC 5 Volts                      - PIN 4  --> 9 Volts

- PIN 5   --> Pin 7  J1 (Digital 6)           - PIN 6  --> Pin 6 J1 (Digital 5)

- PIN 7   --> Pin 1  J3 (Digital 8)           - PIN 8  --> Pin 8 J1 (Digital 7)

- PIN 9    NC                                         - PIN 10 --> Pin 2 J3 (Digital 9)

- PIN 11  NC                                         - PIN 12   NC

- PIN 13  --> Pin 3 J3 (Digital 10)         - PIN 14   NC

- PIN 15   NC                                       - PIN 16   NC

- PIN 17  --> Pin 4 J3 (Digital 11)         - PIN 18   NC

- PIN 19   NC                                        - PIN 20   NC

- PIN 21  --> Pin 7 74HC595                - PIN 22  --> Pin 6 J3 (Digital 13)

- PIN 23  --> Pin 5 74HC595                - PIN 24  --> Pin 6 74HC595

- PIN 25  --> Pin 3 74HC595                - PIN 26  --> Pin 4 74HC595

- PIN 27  --> Pin 1 74HC595                - PIN 28  --> Pin 2 74HC595

- PIN 29   NC                                        - PIN 30  --> Pin 15 74HC595

- PIN 31   NC                                        - PIN 32  --> Pin 5 J3(Digital 12)

- PIN 33   NC                                        - PIN 34   NC