บันทึกข้อมูล gps ด้วย arduino

ตัวอย่างการประยุกต็ใช้งาน gps data logger โดยใช้ arduino board เก็บข้อมูลลง sd card พร้อม code ตัวอย่าง ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://ladyada.net/make/gpsshield/