Freeduino open source project

Freeduino เป็นบอร์ดที่ออกแบบให้ใช้งานได้เทียบเท่า Arduino รุ่น diecimila ซึ่งเป็น Open source project รุ่นล่าสุด ที่นิยมมากสำหรับการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ทาง logicthai ได้ทำชุดต้นแบบเรียบร้อยแล้ว ติดตามเนื้อหาการทดลองใช้งานได้ที่นี่